Jätehuolto

Juurikkasaaren sataman jätehuolto

 • Juurikkasaaren sataman jätepisteessä kerätään sekajätettä, biojätettä sekä käräysmetallia, -lasia ja -pahvia. 
 • Lähin pienveneiden septi- ja pilssilaite on Jyväskylän kaupungin ylläpitämä ja löytyy Säynätsalon satamasta saman saaren itärannalta noin kilometrin (veneväylää pitkin 3 km) päästä Juurikkasaaresta. 
 • Lähin vaarallisen jätteen keräyspiste on Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus (Ronsuntaipaleentie 204). Ajantasaiset tiedot Jyväskylän seudun vaarallisen jätteen keräyspisteistä löytyvät kierrätys.info -palvelusta. 
 • Lähin paperin keräyspiste sijaitsee Säynätsalon keskustassa (Parviaisentie 4, tehtaan pysäköintialue) noin 1,5 km päässä satamasta. Kartongin ja muovin keräyspisteet löytyvät Säynätsalon Salen pihasta.

Juurikkasaaren sataman jätehuoltosuunnitelma

Jyväskylän Veneseura ry, 11.6.2012 

1. Lainsäädäntö ja valvonta

Jyväskylän Veneseuran (JVS) Juurikkasaaren huvivenesatamassa (Juurikkasaari) noudatetaan Jyväskylän kaupungin yleisiä jätehuoltomääräyksiä (www.jyvaskyla.fi/jate/maaraykset) sekä veneilijöiden ympäristöohjeita.

Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräykset perustuvat Euroopan Unionin ja Suomen valtion jätehuollosta antamiin lakeihin ja asetuksiin.

1.1 Lait ja asetukset

Satama-alueiden jätehuoltoa ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

 • jätelaki (17.6.2011/646)
 • valtioneuvoston asetus jätteistä (1.5.2012/179)
 • ympäristönsuojelulaki (4.2.2000/86)
 • ympäristönsuojeluasetus (18.2.2000/169).

Satamien ja laivojen jätteiden käsittelyä ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

 • merenkulun ympäristönsuojelulaki (29.12.2009/1672)
 • asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (28.1.2010/76).

Satamien omaa toimintaa ja satamien käyttäjiä koskevat lait ja asetukset:

 • jätelaki (17.6.2011/646)
 • ympäristönsuojelulaki sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset.

1.2 Valvontatoimenpiteet ja valvontaviranomaiset

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa alusten vesiin kohdistuvien päästöjen valvonnasta. Poliisi valvoo vesiliikenteen aluksia, niiden varusteita sekä kuljettajia. 
Kunta voi jätelain mukaan antaa paikallisia yleisiä määräyksiä seuraavista jätteisiin liittyvistä asioista:

 • keräys
 • lajittelu
 • säilyttäminen
 • kuljetus
 • edelleen välittäminen
 • hyödyntäminen
 • käsittely
 • edellisiä koskevat tekniset vaatimukset.

Lisäksi kunta voi antaa määräyksiä terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä jätehuollon valvonnasta. Nämä määräykset koskevat satamia, mutta eivät aluksia. Lisäksi kunnan ympäristöviranomaiset huolehtivat kunnalle kuuluvista ympäristösuojelulain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä.

2. Satamaa koskevat jätehuoltovelvoitteet

2.1 Jätehuoltosuunnitelma

Jätehuoltosuunnitelman keskeisimpänä tarkoituksena on alusjätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Lisäksi jätehuoltosuunnitelma edesauttaa jätehuollon järjestämistä siten, että se palvelee parhaiten satamien käyttäjien tarpeita.

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Jätehuolto- suunnitelma on laadittava siten, että jätteiden vastaanotto ja vastaanottolaitteet täyttävät niille alusjätelaissa, jätelaissa sekä ympäristönsuojelulaissa asetetut vaatimukset. Alusjätelaki ei koske sataman omasta toiminnasta syntyviä jätteitä, mutta ne on sisällytetty jätehuoltosuunnitelmaan, koska satamissa ei aina pystytä erottamaan alusjätteitä ja sataman omasta toiminnasta syntyneistä jätteistä.

Sataman pitäjän on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä mahdollisuuksista haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Satamasta on tehtävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoitus, johon on liitettävä jätehuoltosuunnitelma. Ilmoittaminen tehdään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään lomakkeella, joka toimitetaan Jyväskylän kaupungin ympäristötoimen vastuualueelle kahtena samansisältöisenä kappaleena allekirjoituksineen.

Juurikkasaaren jätehuoltosuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä 11.6.2012 alkaen sataman ilmoitustaululla sekä seuran verkkosivuilla.

Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava aina, kun jätehuollossa tapahtuu oleellisia muutoksia, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Juurikkasaaren sataman ajantasainen jätehuoltosuunnitelma löytyy jatkossa Jyväskylän Veneseuran verkkosivuilta https://jvs.fi/juurikkasaaren-satama/jatehuolto/

2.2 Alusjätteiden vastaanotto satamassa

Sataman pitäjän on huolehdittava siitä, että satamassa on laitteet alusjätteen vastaanottoa varten. Mikäli kaikissa satamissa ei ole laitteita, on sataman ilmoitustaululta löydyttävä tieto lähimmistä laitteista. Vastaanotettavia alusjätteitä ovat:

 • öljypitoiset jätteet
 • vaarallisia nestemäisiä aineita sisältävät jätteet
 • käymäläjätteet
 • kuivajätteet.

2.3 Alusjätteestä perittävät jätehuoltomaksut

Juurikkasaaren sataman venepaikkamaksu tai vierasveneen yöpymismaksu sisältävät kaikki jätehuoltomaksut. Erillisiä jätehuoltomaksuja ei peritä.

3. Sataman vastaanottolaitteet

Yhteistyössä Juhlatalo Juurikkasaaren kanssa ylläpidettävä jätepiste on kapasiteetiltaan riittävä kaikissa olosuhteissa. Jätepiste on käytössä sekä säännöllisen tyhjennyksen ja seurannan  piirissä ympäri vuoden. Tarpeen mukaan, esimerkiksi suurten yleisötapahtumien aikana, jätepisteet tyhjennetään useammin.

Kuivajätteet

 • Keräyspisteessä on 3 m3 etukeräyssäiliö sekä kaksi kappaletta 600 litran jäteastioita. Tyhjennys kesäkaudella kerran viikossa ja talvikaudella kahden viikon välein.

Kerättävät hyötykeräysjätteet

 • Biojätteet, 240 litran keräysastia, tyhjennys kerran viikossa tai tarpeen mukaan useammin
 • Keräysmetalli, 250 litran keräysastia, tyhjennys kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan
 • Keräyspahvi, 250 litran keräysastia, tyhjennys kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan
 • Keräyslasi, 250 litran keräysastia, tyhjennys kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan

Lähin paperin keräyspiste sijaitsee Säynätsalon keskustassa (Parviaisentie 4, tehtaan pysäköintialue) noin 1,5 km päässä satamasta.

Vaarallisten jätteiden keräys

Septi-  ja pilssivedet

 • Satamassa ei ole septi- ja pilssivesien keräyspistettä. Lähin pienveneiden septi- ja pilssilaite on Jyväskylän kaupungin ylläpitämä ja löytyy
 Säynätsalon satamasta saman saaren itärannalta noin kilometrin (veneväylää pitkin 3 km) päästä Juurikkasaaresta.

4. Vastaanottomenettely

Satamista tulevat jätteet toimittaa kunnan järjestämä kiinteistöittäinen jätehuolto Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelylaitokselle. Jätteitä ei esikäsitellä satamissa.

5. Jätehuollon seuranta

Juurikkasaaren satama jätehuollon valvonnasta vastaavat JVS:n satamakapteeni sekä Juhlatalo Juurikkasaaren yrittäjä. Jätepiste tarkastetaan viikoittain ympäri vuoden. Lisäksi satamaa käyttävät seuran jäsenet raportoivat tarvittaessa ongelmista satamakapteenille tai yrittäjälle.

Jätepisteessä olevien astioista tyhjennyksestä vastaa kaupungin kilpailuttama alueellinen jätteenkuljetusurakoitsija.

6. Yhteystiedot

Juurikkasaaren sataman jätehuoltoasioissa voi ottaa yhteyttä satamakapteeniin, [email protected]. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta osoitteesta http://www.jvs.fi/jvs/yhteystiedot/