Juurikkasaaren säännöt

Juurikkasaaren kotisataman säännöt: laituripaikat, talvisäilytys, muu maatoiminta ja vartiointi.

Venepaikat, joita ovat laituri-, maa- ja poijupaikat

1. Juurikkasaaren venepaikkojen jaosta päättävät satamatoimikunta satamakapteenin johdolla.

2. Paikan saamisen ja hallinnan edellytyksiä on seuran jäsenyys ja veneen vuosikatsastus. Lisäksi katsotaan kaikenlainen aktiivinen toiminta seurassa eduksi.

Jokaisessa veneessä täytyy olla näkyvällä paikalla voimassa oleva vuosikatsastustarra, purjeveneissä maston alaosassa etupuolella ja moottoriveneissä etusivuikkunassa tai tuulilasin nurkassa. Vuosikatsastustarra tulee sijoittaa niin, että se on nähtävissä laiturilta.

Jos paikanhaltija eroaa seurasta tai laiminlyö vuosikatsastuksen, hänen on välittömästi luovuttava venepaikasta. Laiturivastaavat valvovat, että katsastus on suoritettu.

3. Paikka on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle ilman satamakapteenin lupaa. Jos paikka on tyhjä vähintään yhden purjehduskauden, se siirtyy välittömästi seuran hallintaan uudelleen jaettavaksi.

4. Sataman, venepaikan ja laitteiden käyttö tapahtuu paikanhaltijan omalla vastuulla.

5. Seuran järjestämään satama-alueen vartiointiin on jokaisen laituripaikanhaltijan osallistuttava. Vartioinnista on oma ohjesääntönsä.

6. Kaikki venepaikat ovat seuran omistuksessa ja hallinnassa. Seura perii venepaikoista vuosittaisen maksun, jonka suuruudesta päättää seuran hallitus.

7. Satamatoimikunta ja satamakapteeni päättävät veneiden sijoittamisesta laituripaikoille tarkoituksenmukaisuusperustein.

8. Koska Juurikassa olevan venepaikan haltija saa JVS:n parasta palvelua, edellyttää JVS erityistä aktiivisuutta näiltä jäseniltä. Venepaikan haltijoitten on osallistuttava rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviin talkootapahtumiin. Talkoot voivat myös olla esim. toimitsijatehtäviä kilpailuissa, leiritoimintaa ym. seuratoiminta-aktiviteetteja. Osallistuminen hallitus-, toimikunta- tai seuran toimihenkilötyöskentelyyn kattaa automaattisesti talkoovelvoitteet. Veneiden laskun ja nostojen yhteydessä on aina talkoot. Muista talkoista ilmoitetaan seuran jäsentiedotteissa, ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

9. Koska JVS:llä on rajoitetusti vieraspaikkoja, voidaan jäsenten tyhjiä venepaikkoja käyttää vierasveneilijöiden tarpeisiin. Myös seuran jäsenet, jotka jonottavat venepaikkaa, voivat hyödyntää tyhjillään olevia venepaikkoja. Jos venepaikka on tyhjillään yhtämittaisesti 2 viikkoa tai pitempään, venepaikan haltijan on silloin ilmoitettava siitä satamakapteenille. Tyhjän satamapaikan käyttöön tarvitaan satamakapteenin lupa.

10. Kaikki erääntyneet maksut seuralle aiheuttavat venepaikan menetyksen.

11. Satamatoimikunta valvoo satamalaitteiden kuntoa. Poijukettinkien ym. kiinnikkeiden kunto tarkastetaan säännöllisesti. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan vioista ja puutteista satamatoimikunnalle. Heillä on myös oikeus vaatia paikanhaltijaa korjaamaan veneen kiinnityksen tai uusimaan köydet, jos se yleisen turvallisuuden takia on perusteltua.

Maatoiminta

Koska Juurikkasaaren venesataman käyttäjiä on paljon, tietyt ohjeet ja säännöt ovat välttämättömiä sataman toiminnan ja viihtyvyyden turvaamiseksi.

1. Emme ole Juurikan isäntiä, vaan Juhlatalo Juurikkasaaren ja Jyväskylän kaupungin vuokralaisia. Varsinainen vuokra-alue on puuaidan etupuoleinen alue (Juhlatalo) sekä ns. maakannas (Jyväskylän kaupunki).

Autot pysäköidään tien ja Poronselän väliselle maakannakselle. Laiturin eteen pysäköinti on aina kielletty. Satama-alueella köysiaidan sisäpuolella tulee välttää autoilua. Tavaroiden liikutteluun autolta veneelle voidaan käyttää maito- ja kuormakärryjä. C-laituriin kulku- ja tavaroiden lastaus tapahtuu satama-alueen kautta

Juhlatalo Juurikkasaaren tilaisuuksien aikana on vältettävä turhaa liikkumista piha-alueella

2. Maa- alueiden lisäksi käytössämme varastorakennus, varastokontit ja kokoushuoneet yläkerrassa. Varastotilat ovat toimikuntien käytössä. Näihin tiloihin ei saa tuoda varastoitavaksi muita kuin JVS:n tavaroita. Kokoustilat ovat hallituksen, toimikuntien ja jäsenten käytössä. Tilavarauksista sovitaan sihteerin kanssa ja jokainen käyttäjä siivoaa jälkensä sekä vie roskat mennessään.

Ajantasainen tieto avainten ja muiden seuratarvikkeiden myyntipaikasta löytyy seuran verkkosivuilta. Avaimen saa käyttöönsä henkilötietoja ja jäsenmaksukuittia, allekirjoitusta ja hallituksen määräämää maksua vastaan. Avaimia voi lunastaa useampiakin. Avaimet on palautettava luovuttaessa seuran jäsenyydestä tai venepaikasta. 

3. Kannaksen ja laitureiden sähkörasiat ovat kohtuullisesti jäsenten käytössä veneiden kevät- ja syyskunnostukseen sekä korjaus-, akkujen lataus- ja huoltotoimintaa varten. Huolehdi maston noston ja laskun aikana nosturin turvallisesta käytöstä; lukitse nosturi aina käytön jälkeen.

4. Juurikan laajemmasta käytöstä seuran tapahtumien yhteydessä sekä rantasaunan käytöstä on sovittava Juhlatalo Juurikkasaaren kanssa.

5. Kesäkaudella laskujen ja nostojen välisenä aikana pukkeja ja trailereita saa säilyttää vain kannaksen Säynätsalon saaren puoleisessa päässä rannan puolella. Pukit on siirrettävä varastoalueelle viikon sisällä yhteislaskusta. JVS perii maksun talvisäilytyspaikan siivouksesta, jos paikan haltija ei ole sitä tehnyt. Veneiden säilyttämiseen kannaksella kesäkaudella on oltava satamatoimikunnan lupa. Veneiden pukit ja trailerit on merkittävä selvästi veneen nimellä, rekisterinumerolla ja omistajan puhelinnumerolla.

6. Talvisäilytyskausi on seuran järjestämän veneiden yhteisnoston ja -laskun välinen aika. Talvisäilytyspaikat määrää satamakapteeni. Talvisäilytys edellyttää voimassaolevaa vuosikatsastusta sekä kaikkien erääntyneiden maksujen suorittamista. Veneiden nostot ja laskut pyritään hoitamaan yhdessä. Poikkeavista nosto- ja laskuajoista on sovittava satamakapteenin kanssa. 

7. JVS:n huoltolaiturit on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen varusteluun ja lastaukseen. Luiska on kevytveneiden (max. 500 kg) sekä apujollien laskua ja nostoa varten.

8. Seuran kevytveneet ovat jäsenten vastuullisessa käytössä. Purjeita ja muita venetarvikkeita säilytetään aina konteissa. Purjehdus tulee rajoittua valoisaan aikaan, näköetäisyydellä ja muutamaan tuntiin. Huom. liivipakko! Vanhemmat ovat vastuussa lastensa purjehduksesta. Kevytveneiden huoltoa ja kunnossapitoa koskevat huomautukset on tehtävä junioritoimikunnan vetäjälle.

9. JVS:n moottoriveneet on tarkoitettu ainoastaan kilpailujen järjestelytehtäviin sekä junioritoiminnan käyttöön.

10. Huolehdi satama-alueen ympäristöstä oma-aloitteisesti. Lajittele roskat ja vie ne keräilypisteeseen. Jäteöljyt ja muut ongelmajätteet jokainen vie itse keräyspisteisiin. Tarkemmat jätteenkäsittelyohjeet löytyvät sataman jätehuoltosuunnitelmasta

Ole Juurikkasaaressa niin kuin toivoisit toisten olevan kotipihallasi. Liiku saarella autolla niin kuin toivoisit toisten ajavan kotisi ohi.

Vartiointi

Vartioinnista vastaavat venepaikan haltijat. Vartioinnin ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä veneisiin ja satamalaitteisiin kohdistuvaa ilkivaltaa tms. Vartiointia suoritettaessa on pyrittävä välttämään mahdollisuuksien mukaan avoimia konfliktitilanteita.

1. Venepaikan haltijat suorittavat vuorollaan satama-alueen vartioinnin laaditun vuorolistan mukaan.

2. Vartiovelvollisuus koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä JVS:n jäseniä, joilla on venepaikka Juurikkasaaren alueella. Yhteisomistuksessa olevien veneiden kohdalla vartiointivastuu merkitään yhdelle osakkaalle.

3. Mikäli vartiovuorolistan mukainen vartiointityö ei sovi, voi vartiointiin määrätty vaihtaa vuoroa jonkun muun JVS:n jäsenen kanssa. Vartija, joka on kokonaan estynyt hoitamaan oman vuoronsa, on velvollinen itse hankkimaan sijaisen. Vartiovuoron laiminlyönnistä peritään asianomaiselta 200 euron sakko. Vartiovuoron toistuvista laiminlyönneistä on seurauksena venepaikan menetys.

4. Satamakapteeni laatii vartiovuorolistan.

5. Satama-alueen vartiointiajoista päättää seuran hallitus.

6. Vartija ei saa esiintyä vartiovuorollaan päihteiden vaikutuksen alaisena.

7. Vartioinnista tehdään merkintä kokoustiloista löytyvään sähköiseen vartiointipäiväkirjaan. Päiväkirja täytetään asiallisesti ja kaikki poikkeavat tapahtumat merkitään siihen. 

8. Ilmoitustaululla on kartta JVS:n alueesta sekä venepaikkaluettelo. Tämän lisäksi sähköisessä vartiopäiväkirjassa on veneiden yhteystiedot.

9. Vartijalla tulee olla taskulamppu ja vartijan tunnuksella varustetut huomioliivit. Vartijan käytössä on Juurikan yleisavain sekä laitureiden avain vierasveneilijöille lainattavaksi. Lainaamisesta on tehtävä merkintä vartiopäiväkirjaan.

10. Vartijan tulee huolehtia järjestyksestä saarella ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä poistamaan häiriönaiheuttajat tai hälyttää poliisiviranomaiset paikalle.

11. Vartijan tulee huolehtia veneistä ja niiden kiinnitysten valvonnasta mahdollisten vahinkojen estämiseksi ja vaaran tai jo syntyneen vahingon huomattuaan, ilmoittaa siitä puhelimitse veneen omistajalle tai satamakapteenille.

12. Vartija voi käyttää apunaan valvontakameroita, joiden monitori on seuran kokoustiloissa.

13. Sähköiseen päiväkirjaan on merkittävä, kenen vartiovuoro on kyseessä. Lisäselvityksenä on merkittävä tiedot vartijasta, joka suorittaa vartioinnin toisen puolesta.

14. Vartijan tehtäviin kuuluu pitää seuran toimisto sekä satama-alue puhtaana ylimääräisistä roskista ja pitää yllä yleistä siisteyttä