Jyväskylän Veneseura ry:n säännöt

Yhdistys on perustettu marraskuun 25. päivänä 1970, ja sen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta.

Hyväksytty JVS:n kokouksessa 29.3.2012. Muutosilmoitus rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.12.2013.

1 §

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Veneseura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 §


Yhdistys on perustettu marraskuun 25. päivänä 1970, ja sen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta järjestämällä erilaisia purje- ja moottorivenekilpailuja ja -tapahtumia sekä toimeenpanemalla merimiestaitoa, veneiden, moottoreiden ja niiden varustusten tuntemista edistäviä kursseja, tiedottamalla yms. tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia ja kilpailuja sekä näytöksiä, juhlia ja koulutustilaisuuksia.

Merenkulun opetusta, harjoituksia, kilpailijoita sekä valistustoimintaa varten yhdistyksessä on rekisteröimätön navigaatiokerho.

Varoja toimintaansa yhdistys hankkii kantamalla jäseniltään maksuja, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Yhdistyksen kieli on suomi.

4 §

Viralliset tunnukset ovat kirjainyhdistelmä JVS, yhdistyksen lippu, standaari, lakkikokardi, rintaneula ja puseromerkki. Virallisten tunnusten käytöstä päättää hallitus.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa kirjallisen hakemuksen perusteella jokainen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka sitoutuu suorittamaan liittymis- ja jäsenmaksut.

Jäsenanomuksessa on mainittava nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset tiedot, jotka merkitään jäsenluetteloon.

6 §

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vakinaisia jäseniä, vuosijäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä tai kannattajajäseniä.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erityisen huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla, ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja sen on saatava annettujen äänten määräenemmistö. Kunniajäseneltä ei peritä yhdistyksen vuotuista jäsenmaksua ja yhdistys maksaa hänen jäsenmaksunsa alan valtakunnalliselle liitolle.

Vakinaiseksi jäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa huomaavaisuutta tai tunnustusta ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Vakinaiseksi jäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä 2/3 määräenemmistöä. Vakinaiselta jäseneltä ei peritä yhdistyksen vuotuista jäsenmaksua ja yhdistys maksaa hänen jäsenmaksunsa alan valtakunnalliselle liitolle.

Vuosijäsen on jäseneksi hyväksytty henkilö, jonka on liittyessään maksettava yhdistyksen kokouksen määräämä liittymismaksu ja vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymä jäsenmaksu sekä muut mahdollisesti vuosikokouksen määräämät vastaavat maksut.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen taloudessa asuva hänen perheensä jäsen.

Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta.

Perhe- ja juniorijäsenen on maksettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämät jäsenmaksut. Ne saavat olla korkeintaan puolet vuosijäsenelle määrätyistä maksuista.

Perhejäsen voi halutessaan siirtyä vuosijäseneksi ilman uutta liittymismaksua. Hänen on tästä siirtymisestä tehtävä hallitukselle kirjallinen ilmoitus.

Juniorijäsen siirtyy ilman liittymismaksua valintansa mukaan joko perhe- tai vuosijäseneksi sen toimintavuoden jälkeen, jolloin hän täytti 18 vuotta. Juniorijäsenen on tehtävä siirtymisestään hallitukselle kirjallinen ilmoitus. Juniorijäsen ei voi kuulua yhdistyksen hallitukseen.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden hallitus vuosittain määrää.

Yhdistys tilittää edelleen valtakunnallisen liiton määräämän jäsenmaksun. Alan valtakunnallinen liitto on Suomen Purjehdus ja Veneily ry tai sen toiminnan jatkaja. Suomen Navigaatioliitto ry:n jäsenkelpoisuuden täyttävä jäsen maksaa jäsenyysedut halutessaan Suomen Navigaatioliitto ry:n jäsenmaksun, jonka yhdistys tilittää edelleen.

Yhdistyksen vuosikokous päättää hallituksen esityksestä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

7 §

Päästäkseen osalliseksi yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista eduista ja äänioikeuden käytöstä on jäsenen maksettava jäsenmaksunsa määräajassa.

Jäsen on oikeutettu kantamaan yhdistyksen virallisia tunnuksia, joiden luovuttaminen yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle luvatta on kielletty.

Erityisen ansioituneelle henkilölle hallitus on oikeutettu antamaan yhdistyksen ansiomerkkejä ja hakemaan muita ansiomerkkejä.

8 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä tästä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Erota voi myös ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan jo langenneet maksut. 
Ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuosikokouksen asettamia jäsenyysmaksuja toukokuun loppuun mennessä, hallitus on oikeutettu poistamaan jäsenluettelosta. Näitä jäseniä pidetään tämän jälkeen yhdistyksestä eronneina. Jäsenluettelosta poistaminen on hallituksen tehtävä vuoden loppuun mennessä.

Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä tai kunniaa, hyviä tapoja, rikoslakia tai yhdistyksen virkailijan oikeutettuja määräyksiä vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä jos vähintään kuusi hallituksen jäsentä erottamista kannattaa.

Erotetulle on ilmoitettava erottamispäätöksestä viikon kuluessa päätöksen tekemisestä todisteellisesti. Erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmä yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseen vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

9 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus. Vuosikokous valitsee hallitukseen kommodorin, varakommodorin, sihteerin, tiedottajan ja talouspäällikön sekä enintään viisi muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan siten, että kommodori sekä puolet muista hallituksen jäsenistä, tai varakommodori ja puolet muista jäsenistä, ovat vuosittain erovuorossa.

Kaikki hallituksen jäsenet voidaan välittömästi valita uudelleen.

10 §

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin, varakommodorin tai sihteerin kutsusta ja on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi päivää aikaisemmin.

11 §

Kommodori valvoo yhdistyksen toimintaa, kutsuu kokoon hallituksen ja toimii puheenjohtajana sen kokouksissa sekä hyväksyy maksettavat laskut. Varakommodori toimii tarvittaessa kommodorin sijaisena. Kommodorin ollessa pysyvästi estynyt hänen sijaisekseen tulee varakommodori.

Sihteeri hoitaa kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka hallitus tarkistaa, pitää jäsenrekisteriä ja hoitaa arkistoa.

Talouspäällikkö huolehtii yhdistyksen taloussuunnittelusta, talousarvion laadinnasta ja sen toteutumisen seurannasta, yhdistyksen kirjanpidosta, rahavarojen ja omaisuuden hoidosta sekä saatavien perinnästä ja velkojen maksamisesta.

Tarpeen tullen virkailijoille voidaan valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Hallitus voi antaa lisäohjeita virkailijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista sekä määrätä lisätoimihenkilöitä.

Yhdistyksen nimen merkitsevät kommodori, varakommodori, sihteeri ja talouspäällikkö, kaksi aina yhdessä.

12 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille. Tarkastuksesta toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen kevätkokousta.

13 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään kunkin vuoden marraskuussa ja kevätkokous viimeistään huhtikuussa. Hallitus määrää lähemmin ajan ja paikan.

Vuosikokouksessa 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina; 

2. todetaan kokouksen laillisuus; 

3. käsitellään hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet; 

4. toimitetaan joka toinen vuosi kommodorin ja erovuoroisten hallituksen jäsenten vaalit 

5. toimitetaan joka toinen vuosi varakommodorin ja erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali; 

6. muiden toimihenkilöiden vaali hallituksen esityksestä; 

7. kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali; 

8. päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16 §:n määräykset.

14 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina; 

2. todetaan kokouksen laillisuus; 

3. esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajien lausunnot; 

4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä; 

5. päätetään muista hallituksen tai seuran jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16 §:n määräykset.

15 §

Yhdistys kokoontuu paitsi vuosi- ja kevätkokoukseen myös milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään 1/20 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määriteltyä asiaa tai asioita käsittelemään. Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus kirjallisesti kullekin jäsenelle lähetettävällä ilmoituksella. Kutsu on lähetettävä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Yhdistyksen tekemät päätökset astuvat voimaan heti ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

16 §

Jäsenten yhdistyksen kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii valmistella asian kokouksessa käsiteltäväksi.

17 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kunnia-, vakinaisilla, vuosi- ja perhejäsenillä. 
Kannattaja- ja juniorijäsenillä on ainoastaan puheoikeus. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

18 §

Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätöksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §

Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle Keski-Suomen maakunnan alueella toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle veneilyharrastusta tai vesillä liikkumisen turvallisuutta edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.